Gbaya (langue)

Le gbaya est une langue ou un groupe de langues oubanguiennes parlée(s) par 857 500 personnes en République centrafricaine et à l'est du Cameroun, les Gbaya.

Cet article concerne la langue gbaya. Pour le peuple gbaya, voir Gbaya (peuple).

Gbaya
Pays Tchad, Cameroun, République démocratique du Congo, République du Congo, Centrafrique, Nigeria
Nombre de locuteurs 857 500[1]
Classification par famille
Codes de langue
ISO 639-2 gba
ISO 639-3 gba
Étendue macro-langue
Type langue vivante
IETF gba

Classification interne

Classification interne selon Moñino[2] :

Proto-langue

Le proto-gbaya peut être reconstitué. Les tableaux présente sa lexique selon Yves Moñino[2]:

Animaux

numfrançaisproto-gbaya
686abeille*zḭ́-gɔ̀rɔ̀
687aigle*ndìò
688âne*tòl̥è-fùù
689animal (nom général)*sàɗì
690antilope cheval*kàyà
691araignée (nom général); Héros des contes*wàn-tò
692athérure*ngɛ́nzɛ́
693aulacode*bíá
694babouin doguéra*bìrì
694babouin doguéra*gbà-dàwà
695vipère cornue*ɓàlàbùsù
696vipère du Gabon*kóró
697mâle d'ovin ou de caprin*vàlà
698buffle*nám
698buffle*yérè
700caméléon*zòn
702Causus rhombeatus*ɓàndárà
703céphalophe bleu*dɛ̀ngbɛ̀
703céphalophe bleu*tɔ̀ɗɔ̀
704céphalophe à dos jaune*mbò
705céphalophe roux*bàn
706cercopithèque hocheur*tṵ́ṵ̀
708chauve-souris (en général)*dòngè
708chauve-souris (en général)*dùngì
709chauve-souris sp.*bé-sà̰l̥ḭ́
710chauve-souris sp.*pìpìl̥ìm
711chenille (nom général)*dɔ̀k
712cheval*yángá
713chèvre*dùà
714chien*tòl̥ó
717grand-duc*dìrí
718civette*gbàtìk
718civette*gbà-tà̰
719cobe de Buffon*kɔ̀ɗɛ̀
720cobe onctueux*dóp
722coléoptère (nom général)*kálé
723colobe magistrat*kìndí
723colobe magistrat*kɛ̀ndí
724mâle de gallinacés*gàtá
725coucou*tùútùú
726serpent sp.*yɛ̀l̥ɛ́ ?
727crabe*kál̥á
728crapaud sp.*sùé
730crevette*gàtà
730crevette*kpàsà
731crocodile*férè
731crocodile*ngàndó
732cynhyène*gbóò
733écureuil fouisseur*kóé
735élan de Derby*gbìn-tè
736éléphant*fɔ̀rɔ̀
737engoulevent*léfà
738escargot (nom général)*kùè
739fourmi (nom général)*mìl̥ì
740fourmi cadavre*gbà-gṵ̀l̥á̰
741fourmi sp.*bɛ́rà
742fourmi sp.*l̥à
742fourmi sp.*hál̥à
743fourmi sp.*hòl̥ó
745fourmi rouge*dìɲá
746fourmi sp.*gbìyà
747francolin*gbàfɔ̀
748galago*mbìl̥ì
749genette*bòrè
750gorille*ngìl̥ɛ̀
751grillon*díngò
752guêpe*dɛ́nɛ̀
754guib harnaché*zàmbɛ́rɛ́
755guib d'eau*mbùɗù
756héron garde-bœufs*yòl
757hippopotame*ngùɓú
758hirondelle*gbúl̥í-wàrà
759hyène tachetée*ɓòngó
760hylochère*ngáké
761oiseau indicateur*gbà-sàrà
762insecte (nom général)*kókóɗó-mɔ̀
763léopard*gɔ̰̀
764lézard*gbàɗà
766lièvre*dɔ̀mɔ̀
767limace*láɓàn
768lion*dìl̥à
769loir*fà̰
770longicorne*sí-sɛ̰̀ ?
771mangoustegra sp.*dàk-tí-bíá
772martin-pêcheur*?-gà̰l̥à̰
773mélipone*fɔ́tɔ́
774milan noir*fàmbɛ̀l̥ɛ̀
775mille-pattes*kɔ̀rí
775mille-pattes*kɔ̀kɔ̀ɗí
776mouche (nom général)*zḭ́
777mouche tsé-tsé*pìm
778moule de rivière*mbàmbà
779moustique*zìfà
779moustique*zḭ̀fà̰
780mouton*sámí
781musaraigne*zùngbɛ̀
781musaraigne*nzɔ̀l
782mygale*gbà-tò-ngáláŋ
783naja*fìrì
784nandinie*bàl̥à
785œdicnème du Cap*kɛ̰̀l̥ɛ̰́kɛ̰̀l̥ɛ̰́
786oiseau (nom général)*nɔ́í
786oiseau (nom général)*nɔ́ɛ́
787oiseau sp. (sylviidé)*ndèl̥í
789ombrette*dìsà
790oryctérope*nzàl̥ì
791ourébi*kàlàmbà
792pangolin*kɛ̀kɛ̀yɛ̀kɛ̀
793papillon*mbéléwélé
793papillon*kpákpálám
794singe Patas*mbòl̥ó
795perdrix*gbàl̥ɛ́
796phacochère*ngbàrà
797pic*gɔ̀m-tè
798pigeon de Guinée*gbà-kṵ̀l̥ḭ́
799pigeon vert*kɛ̀ná
800pintade*gbànù
801poisson (nom général)*zòrò
801poisson (nom général)*kɔ̀yɔ́
802poisson sp.*gà̰l̥à̰
803poisson sp.*ngɔrɔ
804poisson sp.*ɓèlà
805poisson sp.*ngbɔ̀-tà
806poisson sp.*l̥ɔ̀ɔ̀
807poisson électrique*ngbîm
808porc-épic*l̥ɔ̀ŋá ~ l̥ɔ̀ŋɔ́
809potamochère*ngɔ̀yá
810potamogale*pàl̥àpásá
811potto*l̥ìŋ-tíŋ
812pou*ɓúsí
812pou*ʔúsí
813poule*kɔ̀rá
814puce*sìrì
815punaise (nom général)*ngòló
816punaise de lit*màndéré
817python royal*kɛ̰̀l̥ɛ̰́
818python de Seba*gbà-gɔ́k
818python de Seba*kúmà
819rat de Gambie*kpàn
820rat rayé*kpél̥à
821cobe des roseaux*kɔ̀k-tè
822sauterelle*dɔ́l̥à
823scorpion*tòrè
824serpent (nom général)*gɔ́k
825serpent sp.*mbèl̥á
826serpent vert*mbàl̥àngà
827serval*gbàzá
828singe (nom général)*dàwà
829soldat de termites*nzɛ́mɛ̀
830soui-manga*tɛ̀ndɛ̀
831souris (nom général)*zɔ̀l̥à
832souris de case*ndùì
833souris sp.*ngɛ̀rɛ́
834souris sp.*ngbàì
835souris sp.*sà̰ḭ́
835souris sp.*sà̰kḭ́
836sylvicapre de Grimm*bìl̥ò
837taon sp.*gàŋà
838taon sp.*gbà-zḭ́
839mâle de bovidé*bàfà
840ténia*pɛ̀ŋ
841termite (nom général)*dòl̥è
842termite sp.*ndól̥ó
843termite sp.*pḭ́rɔ̰̀
843termite sp.*nàà-mból̥ò
844termite sp.*mbùl̥é
845termite sp.*kɛ̀r-kɛ̀sɛ̀
846termite sp.*dḭ̀kpɔ̰́
847termite sp.*gbàzɛ̀
848termite sp.*gàyà
848termite sp.*gàkàyàkà
849tisserin*súmbùlà
849tisserin*ngòlò
850tortue*táná
851tourterelle du Sénégal*ngótó
852tourterelle vineuse*?-ngéɗè
854vache*ndàè
855varan*mbáráwárá
857ver d'eau*ɲɔ́ná
858veuve à dos d'or*ɲɔ̀l̥á

Plantes

numfrançaisproto-gbaya
859plante à fétiches*dɛ̂ŋ
860Annona senegalensis*sòrè
861poison de flèche*mìnì
861Strophantus*nɛ̀à
862Landolphia ovariensis*dɔ̂n
864Cussonia djalonensis*gbɔ̰́l̥ɔ̰́
865faux-capockier ou fromager*gèrà
866Bauhinia thonningii*dɔ́mà
867Burkea africana*kpɛ́ŋɛ̀l̥ɛ́
868Daniellia oliveri*kél̥á
869Terminalia sp.*gbàkùá
870patate douce*dàŋ-kálè
871citrouille*sàà
872Lagenaria vulgaris*múnú
873Scleria*hɛ̀rɛ́
874igname (nom général)*gɔ̀l̥ɔ̀
875igname cultivée sp.*kòrè
876igname sauvage sp.*zàrɛ́
877Bridelia*nɔ̀r
878Hymenocardia acida*ɗɛ́rɛ̀
881feuilles consommées*sùkà
882Manniophyton africanum*kúsá
883fougère (nom général)*ndɛ́l̥ɛ́
884Gnetum africanum*pòtó
885Beckeropsis uniseta*ɓùl̥í
886Imperata cylindrica*hɔ̰́fḭ̀
887Loudetia arundinacea*yòmbòl̥ó
888Pennisetum polystachyum*bír-kísì
889Pennisetum purpureum*gòl̥é
891sorgho*fón
892maïs*mbòngò
892maïs*kɔ̀nì
893plantes épiphytes*gbíl̥ì
894gombo (nom général)*gbɔ̀l̥ɔ̀
895gombo sp.*hàr-ngbàl̥í
896Maranthochloa leucantha*pòndò
897Maranthochloa purpurea*bún
898Albizzia zygia*ndɔ̀l̥ɔ́
899Parkia filicoidea*zìɲà
900Amblygonocarpus andongensis*yàké
901Ficus sp.*kól̥ó
902parasolier*?-kòmbò
903banane (nom général)*kɔ̀ndì
903banane (nom général)*kɔ̀nì
904Lophira alata*ngòkòl̥è
905palmier rônier*kò
905palmier rônier*kòp
906rotin*gà̰ṵ́
907palmier à huile*báŋá
908Phoenix reclinata*ndɛ̀ngɛ̀
909raphia sp.*kàí, kàà
911Tephrosia vogelii*dò
912haricot*wàr
913pois voandzou*zàwà
914sésame*sùndù
914sésame*sùnù
915Securidaca longepedunculata*hɔ̀mɔ̀
916Parinarium curatellaefolium*tṵ̀kṵ̀lḭ́
917Crossopteryx febrifuga*gùp
918piment (nom général)*ndóngé
919tabac*ndàl̥àkà
920Solarium sp.*sɔ̀l̥ɛ́
921cola*górò
922Grewia mollis*sálá
923Triumfetta pentandra*púmbú
924Clerodendron*ɲàmà
925Vitex (nom général)*bḭ̀l̥ḭ́
926Vitex madiensis*bḭ̀l̥ḭ̀-bé-táná
927Aframomum latifolium*gbérè

Notes et références

  1. Ethnologue [gba].
  2. Yves Moñino (dir.), Lexique comparatif des langues oubanguiennes, Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale (LACITO), Paris, 1988, 146 p.

Voir aussi

Bibliographie

  • Paulette Roulon-Doko, Parlons gbaya, L'Harmattan, Paris, 1997, 267 p. (ISBN 2738456618)
  • Paulette Roulon-Doko, Dictionnaire gbaya-français. République centrafricaine, suivi d'un dictionnaire des noms propres et d'un index français-gbaya, Karthala, Paris, 2008, 695 p. (ISBN 978-2-84586-976-9)

Articles connexes

Liens externes

  • Portail des langues
  • Portail de la Centrafrique
  • Portail du Cameroun
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.