Lao (langue)

Le lao ou laotien (nom local ພາສາລາວ /pʰaː˦.saː˨˦.laːw˦/) est une langue du groupe taï, de la branche dite kam-taï de la famille des langues taï-kadaï. Il est la langue officielle du Laos.

Cette page contient des caractères spéciaux ou non latins. Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points d’interrogation, etc.), consultez la page d’aide Unicode.
Pour les articles homonymes, voir Lao.

Lao
ພາສາລາວ
Pays Laos, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Viêt Nam, Chine du sud, Assam, États-Unis, France, Australie, Japon
Nombre de locuteurs 30 millions[1]
Typologie SVO, isolante, à tons
Classification par famille
Statut officiel
Langue officielle Laos
Codes de langue
ISO 639-1 lo
ISO 639-2 lao
ISO 639-3 lao
IETF lo
Échantillon
Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme (voir le texte en français)
 • ມະນຸດທຸກຄົນເກີດມາມີກຽດສັກສີ, ສິດທິ, ເສຣີພາບແລະຄວາມສເມີພາບເທົ່າທຽມກັນ. ທຸກໆຄົນມີເຫດຜົນແລະຄວາມຄິດຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວຂອງໃຜຂອງມັນ, ແຕ່ວ່າມະນຸດທຸກໆຄົນຄວນປະພຶດຕໍ່ກັນຄືກັນກັບເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ
 • Translittération : Manut thuk khôn kœ̄t māmīkẏat sâk sī, sitthi, sēlī phôp læ khwôm smœ̄ phôp thàw thẏam kân. Thuk thuk khôn mīhēt phôn læ khwômkhit khwôm hian swàn tôw khɔ̄̄ṅ phai khɔ̄ṅ mân, tǣ̀vồ manut thuk thuk khôn khwan paphʉt tàṁ kân khʉ̄ kân kâp pianốy nɔ̄́ṅ kân.
Carte

Aire de répartition du lao (excluant l'isan) : en bleu foncé, comme langue majoritaire, en bleu clair, comme langue minoritaire.

D'un point de vue linguistique, le lao est directement apparenté à l'isan parlé dans la région nord-est de la Thaïlande (raison pour laquelle on appelle aussi cette langue « thaï du Nord-Est »), et fait avec celle-ci partie d'un sous-groupe des langues taï, dit lao-phutai. L'isan et le lao sont suffisamment proches pour que des deux côtés de la frontière entre les deux pays, ils forment un continuum linguistique.

Le thaï proprement dit, langue officielle de la Thaïlande sous le nom de « thaïlandais », appartient à un autre sous-groupe appelé chiang saeng (du nom d'une localité située dans le Triangle d'or dans le nord de la Thaïlande).

Le thaï et le lao ne sont pas mutuellement intelligibles. En termes de typologie sociolinguistique, il s'agit donc de langues par distance (Abstand) plutôt que de langues par élaboration (Ausbau).

La langue lao peut se diviser en cinq dialectes régionaux :

Le lao de Vientiane est globalement bien compris dans tout le pays.

Tons

Le lao de Vientiane a six tons : bas, médian, haut, ascendant, descendant haut et descendant bas.

Écriture laotienne

L'alphabet laotien est basé sur l’alphabet siamois ancien, comme pour l’alphabet thaï. Il est composé de 38 consonnes et de 27 voyelles, s'écrit de gauche à droite. Certaines voyelles sont disposées devant, après, au-dessus ou au-dessous de la ligne des consonnes ; il n’y a ni capitales (l’écriture est monocamérale) ni ponctuation spécifique.

Les tableaux ci-dessous montrent les lettres de l’alphabet laotien avec leur valeur phonologique dans l’alphabet phonétique international (API) et leur romanisation suivant

 • les normes de translittération initialement établies à partir du français, observées par le Board on Geographic Names aux États-Unis et par le Permanent Committee on Geographical Names au Royaume-Uni pour la toponymie (BGN/PCGN) ;
 • l’American Library Association et la Library of Congress aux États-Unis pour les œuvres littéraires (ALA-LC) ;
 • et les transcriptions utilisées dans les noms Unicode des lettres codées.

Consonnes

LettreValeur
IPA
Romanisations
UnicodeBGN/PCGNALA / LC
/k/k
/kʰ/khkh/k
/kʰ/khkh/k
/ŋ/ng
/t͡ʃ/cchch/t
/s/sss/t
/s/sxs/t
/ɲ/nygn/yny/—
/d/dd/td/t
/t/t
/tʰ/thth/t
/tʰ/thth/t
/n/n
LettreValeur
IPA
Romanisations
UnicodeBGN/PCGNALA/LC
/b/bb/pb/p
/p/p
/pʰ/phph/p
/pʰ/ff/p
/pʰ/phph/p
/f/ff/p
/m/m
/j/y
/l/lr
/l/l
/w/wv / ov
/h/h
o
/h/h

Noyaux vocaliques

Les voyelles laotiennes sont des diacritiques qui se combinent avec une consonne de base. Le tableau ci-dessous montre les noyaux vocaliques laotiens, combinés avec la consonne “ກ” (k). Certaines voyelles laotiennes ont 2 ou 3 représentations possibles.

IPAUnicodeBGNLC IPAUnicodeBGNLC IPAUnicodeBGNLC IPAUnicodeBGNLC
ກະ / ກັກ /a/a ກາ /aː/aaaā
ກິ /i/i ກີ /iː/iiiī ເກັຽະ / ກັຽກ /iə/ia ເກັຽ / ກຽກ /iːə/iiaieīa
ກຶ /ɯ/yuư ກື /ɯː/yyuư̄ ເກຶອະ / ເກຶອກ /ɯə/uaưa ເກືອ /ɯːə/uuaư̄a
ກຸ /u/uouu ກູ /uː/uuouū ກົວະ / ກັວກ /uə/waouaua ກົວ / ກວກ /uːə/weouaūa
ເກະ / ເກັກ /e/eée ເກ /eː/eeééē
ແກະ / ແກັກ /ɛ/eièæ ແກ /ɛː/eeièèǣ
ໂກະ / ກົກ /o/oôo ໂກ /oː/ooôō
ເກາະ / ກັອກ /ɔ/eooǫ ກໍ / ກອກ /ɔː/eoooǭ
ເກິະ / ເກິກ /ɤ/oeeuœ ເກີ / ເກືກ /ɤː/oeeeuœ̄
ໄກ / ໃກ / ກັຢ /ai/aiaiai / ay ກາຢ / ກາຽ /āi/aaiaaiāi
ເກົາ /au/aoaoao
ກໍາ /am/am

Vocabulaire

français lao (translittération latine) sémantique
Oui.Doy. ; Eu.
Non.Bo.(au début de la phrase)
Mercikhob chai
Bonjour.Sabaidii.Aller bien.
Comment ça va ?Sabaidii penh tiang dai?Aller bien - être - façon - quelle?
je ; moikhoy
tu ; toitiao
copain / copinefènh
Est-ce que tu as quelqu’un ?Tiao mii fènh bo?Toi - avoir - ami - non?
Oui, j’en ai.Mii.Avoir.
Doy mii.Oui - avoir.
Non, je n’en ai pas.Bo mii.Non - avoir.
Comment t'appelles-tu ?Tiao seu niang?Toi - nom - quoi?
Quel âge as-tu ?Tiao mii aniou tiak pii?Toi - avoir - âge - combien - année?
Auriez-vous une cigarette ?Tiao mii yasoup bo?Toi - avoir - cigarette - non?
Je n'ai pas de cigarette.Bo mii yasoup.Non - avoir - cigarette.
Où vas-tu ?Tiao pai sai?Toi - aller - vers où?
café noircafé dam(au Nord du Laos)
café laam(au Sud du Laos)
les Françaiskhonh Falanggens - France
As-tu faim ?Hiu khao bo ?Faim - riz - non ?

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

 • Assimil, Le Lao de poche, par Klaus Werner et Gwennou Coupier (ISBN 2700503759)
 • ຂ້ອຍອ່ານຂ້ອຍຂຽນພາສາລາວ = Je lis et j'écris lao, Lamvieng Inthamone [avec 3 CD audio] (ISBN 2842791312)
 • ຂ້ອຍເວົ້າຄວາມລາວ = Je parle lao, Lamvieng Inthamone [avec 4 CD audio] (ISBN 2842792475)
 • Parlons lao : Langue, civilisation et culture du Laos, Chou Norindr (ISBN 2738423388)

Références

Liens externes

 • Portail des langues
 • Portail de l’écriture
 • Portail du Laos
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.