Liste des empereurs de la dynastie Ming

La dynastie Ming est fondée par l'empereur Hongwu en 1368. Elle règne sur la Chine jusqu'en 1644 et le suicide de l'empereur Chongzhen. La dynastie Qing, d'origine mandchoue, lui succède. Des empereurs régnant au nom des Ming (dynastie des Ming du Sud) se maintiennent dans le sud du pays jusqu'en 1662.

Portrait de l'Empereur Ming Taizu (r. 1328–1398), fondateur de la dynastie Ming, peint par un artiste anonyme

Dynastie Ming (1368-1644)

Portrait Nom personnel Nom de règne Nom posthume Nom de temple Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort
Zhū Yuánzhāng
(朱元璋)
Hóngwǔ
(洪武)
Gāodì
(高帝)
Tàizǔ
(太祖)

1328

1368

1398
Zhū Yǔnwén
(朱允炆)
Jiànwén
(建文)
Rangdì
(讓帝)
Huizong
(惠宗)

1377

1398

1402
Zhū Dì
(朱棣)
Yǒnglè
(永乐)
Wéndì
(文帝)
Chéngzǔ
(成祖)

1360

1402

1424
Zhū Gāochì
(朱高熾)
Hóngxī
(洪熙)
Zhāodì
(昭帝)
Rénzōng
(仁宗)

1378

1424

1425
Zhū Zhānjī
(朱瞻基)
Xuāndé
(宣德)
Zhāngdì
(章帝)
Xuānzōng
(宣宗)

1399

1425

1435
Zhū Qízhèn
(朱祁鎮)
Zhèngtǒng
(正統)
Ruìdì
(睿帝)
Yīngzōng
(英宗)

1427

1435
1er septembre
1449
Zhū Qíyù
(朱祁鈺)
Jǐngtài
(景泰)
Jǐngdì
(景帝)
Dàizōng
(代宗)

1428

1449

1457

1457
Zhū Qízhèn
(朱祁鎮)
Tiānshùn
(天順)
Ruìdì
(睿帝)
Yīngzōng
(英宗)

1427

1457

1464
Zhū Jiànshēn
(朱見深)
Chénghuà
(成化)
Chúndì
(純帝)
Xiànzōng
(憲宗)

1447

1464

1487
Zhū Yòutáng
(朱祐樘)
Hóngzhì
(弘治)
Jìngdì
(敬帝)
Xiàozōng
(孝宗)

1470

1487

1505
Zhū Hòuzhào
(朱厚照)
Zhèngdé
(正德)
Yìdì
(毅帝)
Wǔzōng
(武宗)

1491

1505

1521
Zhū Hòucōng
(朱厚熜)
Jiājìng
(嘉靖)
Sùdì
(肅帝)
Shìzōng
(世宗)

1507

1521

1567
Zhū Zǎihòu
(朱載垕)
Lóngqìng
(隆慶)
Zhuāngdì
(莊帝)
Mùzōng
(穆宗)

1537

1567

1572
Zhū Yìjūn
(朱翊鈞)
Wànlì
(萬曆)
Xiǎndì
(顯帝)
Shénzōng
(神宗)

1563

1572

1620
Zhū Chángluò
(朱常洛)
Tàichāng
(泰昌)
Zhēndì
(貞帝)
Guāngzōng
(光宗)

1582

1620

1620
Zhū Yóujiào
(朱由校)
Tiānqǐ
(天啟)
Zhédì
(悊帝)
Xīzōng
(熹宗)

1605
1er octobre
1620

1627
Zhū Yóujiǎn
(朱由檢)
Chóngzhēn
(崇禎)
Lièdi
(烈帝)
Sīzōng
(思宗)

1611

1627

1644

Ming du Sud (1644-1662)

Portrait Nom personnel Nom de règne Nom de temple Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort
?Zhū Yóusōng (zh)
(朱由崧)
Hóngguāng
(弘光)
Ānzōng
(安宗)
1607
1644

1645

1646
Zhū Yùjiàn (zh)
(朱聿鍵)
Lóngwǔ
(隆武)
Shàozōng
(紹宗)

1602

1645

1646
?Zhū Yùyuè (zh)
(朱聿𨮁)
Shaowǔ
(紹武)
Wenzōng
(文宗)
1605
1646

1647
?Zhū Yóuláng
(朱由榔)
Yǒnglì
(永曆)
Zhāozōng
(昭宗)
1623
1646

1662
1er juin
1662

Liens internes


  • Portail de l’histoire
  • Portail du monde chinois
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.