Liste des empereurs de la dynastie Qing

La dynastie Qing est fondée par Nurhachi en 1616. Elle règne sur la Chine à partir de 1644 et jusqu'à l'abdication de son douzième souverain, Puyi, en 1912.

Portrait Nom de
naissance
Nom de règne Nom posthume Nom
de temple
Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort
Chinois Mandchou Chinois Mandchou
Nurhachi
(努爾哈赤)
Tiānming
(天命)
Abkai
fulingga
Gāodì
(高帝)
Dergi
hūwangdi
Tàizǔ
(太祖)

1559

1616

1626
Huang Taiji
(皇太極)
Tiāncōng
(天聰)
Abkai
sure
Wéndì
(文帝)
Genggiyen su
hūwangdi
Tàizōng
(太宗)

1592

1626

1636
Chóngdé
(崇德)
Wesihun
erdemungge

1636

1643
Fúlín
(福臨)
Shùnzhì
(順治)
Ijishūn
dasan
Zhāngdì
(章帝)
Eldembure
hūwangdi
Shìzǔ
(世祖)

1638

1643

1661
Xuányè
(玄燁)
Kāngxī
(康熙)
Elhe
taifin
Réndì
(仁帝)
Gosin
hūwangdi
Shèngzǔ
(聖祖)

1654

1661

1722
Yìnzhēn
(胤禛)
Yōngzhèng
(雍正)
Hūwaliyasun
tob
Xiàndì
(憲帝)
Temgetulehe
hūwangdi
Shìzōng
(世宗)

1678

1722

1735
Hónglì
(弘曆)
Qiánlóng
(乾隆)
Abkai
wehiyehe
Chúndì
(純帝)
Yongkiyangga
hūwangdi
Gāozōng
(高宗)

1711

1735

1796

1799
Yóngyǎn
(顒琰)
Jiāqìng
(嘉慶)
Saicungga
fengšen
Ruìdì
(睿帝)
Sunggiyen
hūwangdi
Rénzōng
(仁宗)

1760

1796

1820
Mínníng
(旻寧)
Dàoguāng
(道光)
Doro
eldengge
Chéngdì
(成帝)
Šanggan
hūwangdi
Xuānzōng
(宣宗)

1782

1820

1850
Yìzhǔ
(奕詝)
Xiánfēng
(咸豐)
Gubci
elgiyengge
Xiǎndì
(顯帝)
Iletu
hūwangdi
Wénzōng
(文宗)

1831

1850

1861
Zǎichún
(載淳)
Tóngzhì
(同治)
Yooningga
dasan
Yìdì
(毅帝)
Filingga
hūwangdi
Mùzōng
(穆宗)

1856

1861

1875
Zǎitián
(載湉)
Guāngxù
(光緒)
Badarangga
doro
Jǐngdì
(景帝)
Ambalinggū
hūwangdi
Dézōng
(德宗)

1871

1875

1908
Pǔyí
(溥儀)
Xuāntǒng
(宣統)
Gehungge
yoso
Xùndì
(遜帝)
aucun
1906

1908

1912

1967
Portrait Nom de
naissance
Nom de règne Nom posthume Nom
de temple
Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort
Chinois Mandchou Chinois Mandchou
  • Portail du monde chinois
  • Portail de la monarchie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.