Liste des monarques de Chine

La liste des monarques de Chine réunit les rois et empereurs qui ont régné sur les différentes parties de la Chine jusqu'à l'abolition de la monarchie, en 1912. Le titre de « roi » (王 Wang) est porté jusqu'à l'avènement de Qin Shi Huang, en 247 av. J.-C., qui prend le titre d'« empereur » (皇帝 Huangdi).

Trois Augustes et Cinq Empereurs (2852 – 2205 av. J.-C.)

Ces souverains sont légendaires. Il existe d'autres versions de ces deux listes.

 • Les trois Augustes :
  • 2852-2820 : Fuxi (伏羲)
  • 2852-2820 : Nuwa (女媧 ou 女娲)
  • 2820-2698 : Shennong (神農 ou 神农)
 • Les cinq Empereurs :
  • 2698-2597 : Huangdi (黄帝)
  • 2597-2435 : Zhuanxu (颛顼)
  • 2435-2357 : Ku (帝喾)
  • 2357-2255 : Yao (堯 ou 尧)
  • 2255-2205 : Shun (舜)

Xia (2205 – 1767 av. J.-C.)

Ces souverains sont semi-légendaires.

 • 2205-2197 : Da Yu (大禹)
 • 2197-2188 : Qi (启)
 • 2188-2159 : Tai Kang (太康)
 • 2159-2146 : Zhong Kang (仲康)
 • 2146-2118 : Xiang (相)
 • 2118-2097 : Shao Kang (少康)
 • 2097-2040 : Zhu (予)
 • 2040-2014 : Huai (槐)
 • 2014-1996 : Mang (芒)
 • 1996-1980 : Xie (泄)
 • 1980-1921 : Bu Jiang (不降)
 • 1921-1900 : Jiong (扃)
 • 1900-1879 : Jin (厪)
 • 1879-1848 : Kong Jia (孔甲)
 • 1848-1837 : Gao (皋)
 • 1837-1818 : Fa (发)
 • 1818-1767 : Jie Gui (癸)

Shang (1767 – 1046 av. J.-C.)

Les dates sont celles de l'historiographie traditionnelle, qui ne correspond pas aux données archéologiques.

Zhou (1046 – 256 av. J.-C.)

Qin (247 – 207 av. J.-C.)

La Chine en 210 av. J.-C.

Han (202 av. J. C. – 220 ap. J.-C.)

La Chine en 100 av. J.-C.
 • Han de l'Ouest :
 • Han de Xuan :
 • Han de Chimei :
  • 25-27 : Liu Penzi
 • Han de l'Est :
  • 25-57 : Guanwudi (光武帝)
  • 57-75 : Mingdi (明帝)
  • 75-88 : Zhangdi (章帝)
  • 88-106 : Hedi (和帝)
  • 106-106 : Shangdi (殤帝)
  • 106-125 : Andi (安帝)
  • 125 : Shaodi, marquis de Beixiang (少帝 ou 北鄉侯)
  • 125-144 : Shundi (順帝)
  • 144-145 : Chongdi (沖帝)
  • 145-146 : Zhidi (質帝)
  • 146-168 : Huandi (桓帝)
  • 168-189 : Lingdi (靈帝)
  • 189 : Shaodi, prince de Hongnong (少帝 ou 弘農王)
  • 189-220 : Xiandi (獻帝)

Trois Royaumes (220-280)

La Chine en 262.

Jin (265-420)

La Chine en 280.

Seize Royaumes (304-439)

La Chine en 376.
 • Cheng Han :
  • 303 : Li Te (李特)
  • 303 : Li Liu (李流)
  • 303-334 : Li Xiong (李雄)
  • 334 : Li Ban (李班)
  • 334-338 : Li Qi (李期)
  • 338-343 : Li Shou (李壽)
  • 343-347 : Li Shi (李勢)
 • Zhao antérieur :
  • 304-310 : Liu Yuan (劉淵)
  • 310 : Liu He (劉和)
  • 310-318 : Liu Cong (劉聰)
  • 318 : Liu Can (劉粲)
  • 318-329 : Liu Yao (劉曜)
  • 329 : Liu Xi (劉熙)
 • Zhao postérieur :
  • 319-333 : Shi Le (石勒)
  • 333-334 : Shi Hong (石弘)
  • 334-349 : Shi Hu (石虎)
  • 349 : Shi Shi (石世)
  • 349 : Shi Zun (石遵)
  • 349-350 : Shi Jian (石鑒)
  • 350-351 : Shi Zhi (石祗)
 • Liang antérieur :
  • 314-320 : Zhang Shi (張寔)
  • 320-324 : Zhang Mao (張茂)
  • 324-346 : Zhang Jun (張駿)
  • 346-353 : Zhang Chonghua (張重華)
  • 353 : Zhang Yaoling (張曜靈)
  • 353-355 : Zhang Zuo (張祚)
  • 355-363 : Zhang Xuanjing (張玄靚)
  • 364-376 : Zhang Tianxi (張天錫)
 • Liang postérieur :
  • 386-400 : Lü Guang (呂光)
  • 400 : Lü Shao (呂紹)
  • 400-401 : Lü Zuan (呂纂)
  • 401-403 : Lü Long (呂隆)
 • Liang de l'Ouest :
  • 400-417 : Li Gao (李暠)
  • 417-420 : Li Xin (李歆)
  • 420-421 : Li Xun (李恂)
 • Liang du Nord :
  • 397-401 : Duan Ye (段業)
  • 401-433 : Juqu Mengxun (沮渠蒙遜)
  • 433-439 : Juqu Mujian (沮渠牧犍)
  • 442-444 : Juqu Wuhui (沮渠無諱)
  • 444-460 : Juqu Anzhou (沮渠安周)
 • Liang du Sud :
  • 397-399 : Tufa Wugu (禿髮烏孤)
  • 399-402 : Tufa Lilugu (禿髮利鹿孤)
  • 402-414 : Tufa Rutan (禿髮傉檀)
 • Qin antérieur :
  • 351-355 : Fu Jian (苻健)
  • 355-357 : Fu Sheng (苻生)
  • 357-385 : Fu Jian (苻堅)
  • 385-386 : Fu Pi (苻丕)
  • 386-394 : Fu Deng (苻登)
  • 394 : Fu Chong (苻崇)
 • Qin postérieur :
  • 384-393 : Yao Chang (姚萇)
  • 394-416 : Yao Xing (姚興)
  • 416-417 : Yao Hong (姚泓)
 • Qin de l'Ouest :
  • 385-388 : Qifu Guoren (乞伏國仁)
  • 388-400 : Qifu Gangui (乞伏乾歸)
  • 409-412 : Qifu Gangui (乞伏乾歸)
  • 412-428 : Qifu Chipan (乞伏熾磐)
  • 428-431 : Qifu Mumo (乞伏暮末)
 • Yan antérieur :
  • 337-348 : Murong Huang (慕容皝)
  • 348-360 : Murong Jun (慕容儁)
  • 360-370 : Murong Wei (慕容暐)
 • Yan postérieur :
  • 384-396 : Murong Chui (慕容垂)
  • 396-398 : Murong Bao (慕容寶)
  • 398-401 : Murong Sheng (慕容盛)
  • 401-407 : Murong Xi (慕容熙)
  • 407-409 : Murong Yun (慕容雲 ou 慕容云)
 • Yan du Nord :
  • 407-409 : Gao Yun (高云)
  • 409-430 : Feng Ba (馮跋)
  • 430-436 : Zhaocheng (昭成)
 • Yan du Sud :
  • 398-405 : Murong De (慕容德)
  • 405-410 : Murong Chao (慕容超)
 • Xia :
  • 407-425 : Helian Bobo (赫連勃勃)
  • 425-428 : Helian Chang (赫連昌)
  • 428-431 : Helian Ding (赫連定)

Dynasties du Nord et du Sud (420-589)

La Chine vers 440.

Dynasties du Nord

 • Wei du Nord :
  • 386-409 : Daowudi (道武帝)
  • 409-423 : Mingyuandi (明元帝)
  • 424-452 : Taiwudi (太武帝)
  • 452 : Tuoba Yu (拓拔余)
  • 452-465 : Wenchengdi (文成帝)
  • 466-471 : Xianwendi (獻文帝)
  • 471-499 : Xiaowendi (孝文帝)
  • 499-515 : Xuanwudi (宣武帝)
  • 516-528 : Xiaomingdi (孝明帝)
  • 528 : Yuan Zhao (元釗)
  • 528-530 : Xiaozhuangdi (孝莊帝)
  • 530-531 : Yuan Ye (元曄)
  • 531-532 : Jiemindi (節閔帝)
  • 531-532 : Yuan Lang (元朗)
  • 532-535 : Xiaowudi (孝武帝)
 • Wei de l'Ouest :
  • 535-551 : Wendi (文帝)
  • 552-554 : Feidi (廢帝)
  • 554-556 : Gongdi (恭帝)
 • Qi du Nord :
  • 550-559 : Wenxuandi (文宣帝)
  • 559-560 : Fendi (廢帝)
  • 560-561 : Xiaozhaodi (孝昭帝)
  • 561-565 : Wuchengdi (武成帝)
  • 565-577 : Houzhu (後主)
  • 577 : Youzhu (幼主)
 • Zhou du Nord :
  • 557 : Xiaomindi (孝閔帝)
  • 557-560 : Mingdi (明帝)
  • 561-578 : Wudi (武帝)
  • 578-579 : Xuandi (宣帝)
  • 579-581 : Jingdi (靜帝)

Dynasties du Sud

La Chine vers 560.
 • Song du Sud :
  • 420-422 : Wudi (武帝)
  • 422-424 : Shaodi (少帝)
  • 424-453 : Wendi (文帝)
  • 453 : Liu Shao (劉劭)
  • 453-464 : Xiaowudi (孝武帝)
  • 465 : Qianfeidi (前廢帝)
  • 465-472 : Mingdi (明帝)
  • 472-477 : Houfeidi (後廢帝)
  • 477-479 : Shundi (順帝)
 • Qi du Sud :
  • 479-482 : Gaodi (高帝)
  • 482-493 : Wudi (武帝)
  • 493-494 : Xiao Zhaoye (蕭昭業)
  • 494 : Xiao Zhaowen (蕭昭文)
  • 494-498 : Mingdi (明帝)
  • 498-501 : Xiao Baojuan (蕭寶卷)
  • 501-502 : Hedi (和帝)
 • Liang :
  • Liang du Sud :
   • 502-549 : Wudi (武帝)
   • 549-551 : Jianwendi (簡文帝)
   • 551-552 : Xiao Dong (蕭棟)
   • 552-555 : Yuandi (元帝)
   • 555 : Xiao Yuanming (蕭淵明)
   • 555-557 : Jingdi (敬帝)
   • 557-558 : Xiao Fangzhi (蕭方智)
  • Liang de l'Ouest :
   • 555-562 : Xuandi (梁宣帝)
   • 562-585 : Xiao Mingdi (梁明帝)
   • 585-587 : Xiao Jingdi (梁靖帝)
 • Chen :
  • 557-559 : Wudi (武帝)
  • 559-566 : Wendi (文帝)
  • 566-568 : Feidi (廢帝)
  • 569-582 : Xuandi (宣帝)
  • 583-589 : Shubao (陳叔寶)

Sui (581-619)

La Chine vers 600.

Tang (618-907)

La Chine vers 700.

Cinq Dynasties et Dix Royaumes (907-979)

La Chine en 923.

Cinq Dynasties

 • Tang postérieurs :
  • 923-926 : Li Cunxu (李存勗)
  • 926-933 : Li Siyuan (李嗣源)
  • 933-934 : Li Conghou (李從厚)
  • 934-937 : Li Congke (李從珂)
 • Jin postérieurs :
  • 936-942 : Shi Jingtang (石敬瑭)
  • 942-947 : Shi Chonggui (石重貴)
 • Han postérieurs :
  • 947-948 : Liu Zhiyuan (劉知遠)
  • 948-951 : Liu Chengyou (劉承祐)

Dix Royaumes

 • Wu :
  • 904-905 : Yang Xingmi (楊行密)
  • 905-908 : Yang Wo (楊渥)
  • 908-921 : Yang Longyan (楊隆演)
  • 921-937 : Yang Pu (楊溥)
 • Chu :
  • 907-930 : Ma Yin (馬殷)
  • 930-932 : Ma Xisheng (馬希聲)
  • 932-947 : Ma Xifan (馬希範)
  • 947-950 : Ma Xiguang (馬希廣)
  • 950 : Ma Xie (馬希萼)
  • 950-951 : Ma Xichong (馬希崇)
  • 951-953 : Liu Yan (劉言)
  • 953-956 : Wang Kui (王逵)
  • 956-962 : Zhou Xingfeng (周行逢)
  • 962-963 : Zhou Baoquan (周保權)
 • Wuyue :
  • 907-932 : Qian Liu (錢鏐)
  • 932-941 : Qian Yuanguan (錢元瓘)
  • 941-947 : Qian Zuo (錢佐)
  • 947 : Qian Zong (錢倧)
  • 947-978 : Qian Chu (錢俶)
 • Min :
  • 909-925 : Wang Shenzhi (王審知)
  • 925-926 : Wang Yanhan (王延翰)
  • 926-935 : Wang Yanjun (王延鈞)
  • 935-939 : Wang Jipeng (王繼鵬)
  • 939-944 : Wang Yanxi (王延羲)
  • 944-945 : Zhu Wenjin (朱文進)
  • 943-945 : Tiande Di (天德帝)
 • Han du Sud :
  • 917-941 : Liu Yan (劉巖)
  • 941-943 : Liu Bin (劉玢)
  • 943-958 : Liu Cheng (中宗)
  • 958-971 : Liu Chang (劉鋹)
 • Jingnan :
  • 909-928 : Gao Jixing (高季興)
  • 928-948 : Gao Conghui (高從誨)
  • 948-960 : Gao Baorong (高保融)
  • 960-962 : Gao Baoxu (高保勗)
  • 962-963 : Gao Jichong (高繼沖)
 • Shu postérieur :
  • 934 : Meng Zhixiang (孟知祥)
  • 934-965 : Meng Chang (孟昶)
 • Tang du Sud :
  • 937-943 : Li Bian (李昪)
  • 943-961 : Li Jing (李璟)
  • 961-975 : Li Yu (李煜)
 • Han du Nord :
  • 951-954 : Liu Min (劉旻)
  • 954-968 : Liu Jun (劉鈞)
  • 968 : Liu Jien (劉繼恩)
  • 968-979 : Liu Jiyuan (劉繼元)

Liao (907-1125)

Cette dynastie est d'origine khitane.

Song (960-1279)

La Chine en 1111.

Xia de l'Ouest (1032-1227)

La Chine en 1141.

Cette dynastie est d'origine tangoute.

 • 1032-1048 : Jingzong (景宗)
 • 1048-1067 : Yizong (毅宗)
 • 1067-1086 : Huizong (惠宗)
 • 1086-1139 : Chongzong (崇宗)
 • 1139-1193 : Renzong (仁宗)
 • 1193-1211 : Huanzong (桓宗)
 • 1211-1223 : Shenzong (神宗)
 • 1223-1226 : Xianzong (獻宗)
 • 1226-1227 : Mozhu (末主)

Jin (1115-1234)

Cette dynastie est d'origine jurchen.

Yuan (1206-1368)

La Chine en 1294.

Cette dynastie est d'origine mongole.

 • 1206-1227 : Taizu (太祖, Genghis Khan)
 • 1227-1229 : Ruizong (睿宗, Tolui)
 • 1229-1241 : Taizong (太宗, Ögödei)
 • 1246-1248 : Dingzong (定宗, Güyük)
 • 1251-1259 : Xianzong (憲宗, Möngke)
 • 1260-1294 : Shizu (世祖, Kubilai Khan)
 • 1294-1307 : Chengzong (成宗, Témur Khan)
 • 1307-1311 : Wuzong (武宗, Külüg Khan)
 • 1311-1320 : Renzong (仁宗, Ayurbarwada Buyantu Khan)
 • 1320-1323 : Yingzong (英宗, Gegeen Khan)
 • 1323-1328 : Taiding (泰定, Yesün Temür Khan)
 • 1328-1328 : Tianshun (天順, Ragibagh Khan)
 • 1328-1329 : Wenzong (文宗, Jayaatu Khan)
 • 1329-1329 : Mingzong (明宗, Khutughtu Khan)
 • 1329-1332 : Wenzong (文宗, Jayaatu Khan)
 • 1332-1332 : Ningzong (寧宗, Rinchinbal Khan)
 • 1333-1368 : Huizong (順帝, Togoontömör)

Ming (1368-1644)

La Chine en 1415.

Qing (1616-1912)

La Chine en 1892.

Cette dynastie est d'origine mandchoue.

Empire de Chine (1915-1916)

Articles connexes

 • Portail du monde chinois
 • Portail de la monarchie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.