Parasha de la semaine

La parasha de la semaine (hébreu : פרשת השבוע Parashat Hashavoua) est la portion hebdomadaire de la Torah lue publiquement par les Juifs lors de chaque sabbath, de façon à lire toute la Torah entre la Sim'hat Torah d'une année et celle de l'année suivante.

Un yad pointant dans un Sefer Torah sur la parasha de la semaine.

Le découpage en parashiot n'apparaît pas dans le texte original du Sefer Torah ; la Torah elle-même ne prescrit de lecture publique que celle du Haqhel (Deutéronome 31:12).
L'institution d'une lecture publique le sabbath a été décidée après l'exil de Babylone. À son retour en terre d'Israël, Ezra le Scribe prescrit également la lecture bihebdomadaire d'une partie de la parasha, le lundi et le jeudi.

Usage traditionnel

À chaque parasha correspond une haftara, passage des Prophètes partageant une thématique commune à la section lue.

Les parashiyot (plur.) sont divisées en sept sections, entre lesquelles on s'interrompt afin de faire monter un autre fidèle à la Torah (Aliya laTorah). La première aliya échoit traditionnellement à un cohen, la seconde à un Lévi, les suivantes à un Israël (c'est-à-dire un fidèle non-Cohen et non-Lévi). La septième aliya contient elle-même une partie, faite de quelques phrases, portant le nom de Maftir, car celui qui lit le Maftir lira la Haftara. En pratique, on lit tout le septième, on répète ensuite le Maftir, après quoi on lit la Haftara.

Liste des parashiot

Voici la liste des 54 sections hebdomadaires de la Torah, lues selon un cycle annuel, conformément aux prescriptions du Talmud de Babylone. Ce cycle commence et termine à Simhat Torah, la fête de la joie de la Torah.
Le calendrier lunisolaire ayant de 50 à 54 semaines, et se réglant sur le cycle métonique, il arrive certaines années qu'on lise deux parashiot en une semaine, de façon que les célébrations, lesquelles requièrent la lecture d'une section particulière, ne coïncident pas avec la lecture des parashiot ordinaires. Celles-ci sont combinées avec la parasha précédente, et marquées dans cette table avec un astérisque.

Il est d'usage universel de désigner les Shabbat par le nom de la parasha correspondante, preuve décisive de l'unité du peuple juif.

LivreNom de la Parashasection de la parasha
Sefer Bereshit (Genèse)Bereshit, בראשיתGen. 1:1-6:8
Noa'h (Noé), נח6:9-11:32
Lekh Lekha, לך לך12:1-17:27
Vayera, וירא18:1-22:24
Haye Sarah, חיי שרה23:1-25:18
Toledot, תולדות25:19-28:9
Vayetze, ויצא28:10-32:3
Vayishla'h, וישלח32:4-36:43
Vayeshev, וישב37:1-40:23
Miketz, מקץ41:1-44:17
Vayigash, ויגש44:18-47:27
Vaye'hi, ויחי47:28-50:26
Sefer Shemot (Exode)Shemot, שמותEx. 1:1-6:1
Va'era, וארא6:2-9:35
Bo, בא10:1-13:16
Beshalakh, בשלח13:17-17:16
Yitro, יתרו18:1-20:23
Mishpatim, משפטים21:1-24:18
Teroumah, תרומה25:1-27:19
Tetzave, תצווה27:20-30:10
Ki Tissa, כי תשא30:11-34:35
*Vayaqhel, ויקהל35:1-38:20
Peqoudei, פקודי38:21-40:38
Sefer Vayikra (Lévitique)Vayikra, ויקראLev. 1:1-5:26
Tzav, צו6:1-8:36
Shemini, שמיני9:1-11:47
*Tazria, תזריע12:1-13:59
Metzora, מצורע14:1-15:33
*A'harei Mot, אחרי מות16:1-18:30
Kedoshim, קדושים19:1-20:27
Emor, אמור21:1-24:23
*Behar, בהר25:1-26:2
Be'houkotaï, בחוקותי26:3-27:34
Sefer Bamidbar (Nombres)Bamidbar, במדברNum. 1:1-4:20
Nasso, נשא4:21-7:89
Beha'alot'kha, בהעלותך8:1-12:16
Shla'h lekha, שלח לך13:1-15:41
Kora'h (Koré), קרח16:1-18:32
*Houkat, חקת19:1-22:1
Balak, בלק22:2-25:9
Pin'has, פנחס25:10-30:1
*Matot, מטות30:2-32:42
Massei, מסעי33:1-36:13
Sefer Devarim (Deutéronome)Devarim, דבריםDeut. 1:1-3:22
Va'et'hanan, ואתחנן3:23-7:11
Eikev, עקב7:12-11:25
Re'eh, ראה11:26-16:17
Shoftim, שופטים16:18-21:9
Ki Tetze, כי תצא21:10-25:19
Ki Tavo, כי תבוא26:1-29:8
*Nitzavim, ניצבים29:9-30:20
Vayelekh, וילך31:1-31:30
Haazinou, האזינו32:1-32:52
Vèzot HaBerakha, וזאת הברכה33:1-34:12

Articles connexes

Liens externes


  • Portail de la culture juive et du judaïsme
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Sharealike. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.